Złoża Filtracyjne do Stacji Uzdatniania Wody

Dostawy złóż filtracyjnych  na obiekty stacji uzdatniania wody, w tym dziale możesz znaleźć media filtracyjne służące do uzdatniania wody.

Złoża Filtracyjne do Stacji Uzdatniania Wody


Informujemy, że nasza oferta handlowa została poszerzona o nowe wydajne i skuteczne złoże sedymentacyjne WG–Turbidex™ występująca pod nazwą handlową AG-Plus. Jest to złoże zbudowane z granulek krzemianu glinu (zeolitu) o skuteczności przewyższającej wszystkie dostępne obecnie na rynku złoża sedymentowe (zanieczyszczenia stałe) Makro porowaty charakter Turbidex TM pozwala na filtrowanie na poziomie poniżej 5 mikronów wielkości cząsteczek.


Nowej generacji złoże do wód gruntowych w których przekroczona jest wartość żelaza, manganu, twardości, amoniaku i śladowej ilości siarkowodoru, korekta pH.


Węgiel aktywny jest porowatym ciałem stałym w formie proszku, wytłoczek lub granulek, produkowanym z wszelkiego rodzaju materiałów o wysokiej zawartości węglowej, np. drewna, skorup orzechów, odpadów węglowodorowych, torfu, węgla brunatnego, bitumicznego i antracytowego.


Używanie węgla antracytowego jako medium filtracyjnego datuje się od lat 1930. Jest to specjalny produkt węglowy otrzymywany z wyselekcjonowanych węgli Pensylwanii.


Złoża żwirowe popularnie nazywane w świecie wodziarskim rodzynki stosuje się do zasypu dystrybutorów, gwiazd, grzybków stosowanych w zbiornikach uzdatniających wodę. Stosowanie odpowiednich granulacji żwirków jest bardzo istotnym elementem całego filtra który decyduje o rozprowadzeniu wody po całej średnicy zbiornika, jednocześnie zabezpiecza szczeliny grzybków aby nie zostały zatkane przez drobny piasek.


Piaski kwarcowe używa się do filtracji wody w filtrach pośpiesznych do odżelaziania po wstępnym w pracowaniu złoża tlenkami żelaza, jednocześnie stosując różną gradację złoża możemy zbudować tz. filtry multimedialne do usuwanie różnego rodzaju zanieczyszczeń. Filtracja na kwarcach jest bardzo popularnym procesem uzdatniania różnego rodzaju wody i cieczy.


COROSEX l i II korekta pH 4 Wysoki stopień aktywności i szybkość korekty pozwalają na wysokie przepływy.


Woda w kontakcie ze złożem CALCITE powoli rozpuszcza masę węglanu wapnia, podnosząc pH, które zmniejsza potencjalne wyługowanie miedzi, ołowiu i innych metali znajdujących się w typowych systemach wodociągowych.


USUWANIE OLEJU l ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
CIarion PM -100 jest używany do usuwania z wody oleju i związków organicznych. Dzięki odmiennemu mechanizmowi sorpcji odznacza się wielokrotnie wyższą zdolnością chłonną niż szeroko stosowane dotychczas w tym celu węgle aktywne.


MediaKDF, natomiast, usprawniają te technologie przez ochronę, a w niektórych przypadkach, zastępują istniejące technologie filtracji /oczyszczania. Media KDF zapewniają przedłużony okres działania, niższy koszt ogólny, zmniejszone nakłady na utrzymanie, kontrole mikroorganizmów i ulepszone działanie.


Złoża do usuwania twardości z wody


Złoża do demineralizacji wody stosujemy w procesach końcowego etapu filtracji do demineralizacji za pomocą kombinacji kationitu i anionitu.


Zalety
Spadek ciśnienia na złożu FILTER-AG/WG jest o wiele niższy, niż na większości innych mas. Lekka waga wymaga niższych szybkości płukania, niż w przypadku innych mas. Wysokie szybkości robocze wpływają na niższy koszt urządzeń i oszczędności przestrzeni. Wysokie pojemności usuwania zanieczyszczeń pozwalają na dłuższe okresy filtrowania, ze znaczną oszczędnością kosztów obsługi, wody do płukania i czasu postojów.


PYROLOX
Pyrolox służy do usuwania siarkowodoru, żelaza, manganu. Nie wymaga regeneracji a jedynie okresowego płukania. Bardzo dobre rezultaty usuwania żelaza i manganu uzyskuje się dla wód chlorowanych.


GREENSAND
Masa katalityczna służy do usuwania żelaza, manganu i siarkowodoru z wód głębinowych i powierzchniowych. Masa powstaje z glaukonitu i usuwa żelazo poprzez kombinację oksydacji i filtracji. Stopień usunięcia i żywotności, zależą od regeneracji słabym roztworem nadmanganianu potasu KMno4.


BIRM®
Birm przy stosowaniu właściwych warunków pracy, nie wymaga zakupu chemikaliów. Nie wymaga regeneracji chemikaliami. Bardzo wysoka sprawność usuwania żelaza. Pomijalny koszt obsługi tylko okresowo wymaga płukania. Odporny materiał o długim okresie życia w szerokim zakresie temperatur. Waży tylko 744-809 kg/m3. Usuwa mangan, jeśli pH=8-9.


Wypełnienie – złoże wielowarstwowe AMM ®
Rodzaj materiału filtracyjnego, jego uziarnienie oraz wysokość warstwy złoża decydują o przebiegu i skuteczności filtracji. W filtrach stosuje się złoża dwuwarstwowe np.: piaskowo – antracytowe , trójwarstwowe np.: węglowo – antracytowe – piaskowe oraz inne. Stosowanie złóż wielowarstwowych zapewnia lepsze wykorzystanie pojemności złoża na zanieczyszczenia na całej ich wysokości. Wydłuża to cykl filtracji z uwagi na wolniejszy przyrost strat ciśnienia hydraulicznego oraz pozwala na eksploatację filtrów przy większej prędkości liniowej. W złożach wielowarstwowych warstwy różnych materiałów filtracyjnych ułożone są zgodnie ze wzrastającą gęstością. Uziarnienie materiału filtracyjnego oraz prędkość filtracji decydują o głębokości penetracji zanieczyszczeń w złożu. Głębokość ta wzrasta wraz a prędkością i uziarnieniem złoża, stąd nadmierne zwiększenie jego uziarnienia może spowodować pogorszenie efektów filtracji.


Selektywne złoże do redukcji w wodzie arsenu.

Opis


Syntetyczny Greensand do redukcji żelaza.

DO GÓRY